شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
261بهداشت و ايمني كارشغليحسينخاني10 ساعت1403/04/101403/04/1107:0013:00شروع آزمون